Danh sách điện thoại, email hỗ trợ tuyển sinh của các đơn vị

TÊN ĐƠN VỊ ĐIỆN THOẠI EMAIL
Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 04.35579076
0938608896
daotaodaihoc@hus.edu.vn
Trường ĐH KHXH&NV 0888 045102
0888 045737
hquynhvn@gmail.com
hongnv15@gmail.com
Trường ĐH Ngoại Ngữ 0986 455 599
0979 292 969
phongdaotaoulis@gmail.com
Trường ĐH Kinh tế 0125 825 2621 thunt@vnu.edu.vn
Trường ĐH Công nghệ 04 37547865 tuyensinhdhcn@vnu.edu.vn
Trường ĐH Giáo dục 04 37547969
090 214 2099
huongctt@vnu.edu.vn
nguyennd@vnu.edu.vn
Khoa Luật 04 37549714 tuvantuyensinhkhoaluat@gmail.com
Khoa Y Dược 0912 387 526
0984.365.689
dungnguyentq@gmail.com
thanhtrungnguyen.smp@gmail.com
Khoa Quốc tế (04). 35553555
0983372988
tuyensinh@khoaquocte.vn
Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội
(giải đáp thắc mắc về thông tin cá nhân, kết quả thi đánh giá năng lực, giấy báo điểm)
04.66759258
04.62532741
trungtamkhaothi@vnu.edu.vn