Danh sách cán bộ phụ trách thu hộ VNU

STT MÃ ĐƠN VỊ TÊN ĐƠN VỊ SỐ TÀI KHOẢN CÁN BỘ ĐẦU MỐI
Tên cán bộ Số điện thoại Email
1 QHT Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 26010000788301 Nguyễn Thị Phương 01672883016 phuongnt49@bidv.com.vn
2 QHX Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn 26010000792357 Trần Thúy Hằng 0916383332 hangtt21@bidv.com.vn
3 QHF Trường ĐH Ngoại Ngữ 26010000791442 Lê Thị Thủy 0983096965 thuylt6@bidv.com.vn
4 QHE Trường ĐH Kinh Tế 26010001057855 Bùi Thị Lan 0987 464 185 Lanbt1@bidv.com.vn
5 QHI Trường ĐH Công Nghệ 26010000787414 Bùi Thị Lan 0987 464 185 Lanbt1@bidv.com.vn
6 QHS Trường ĐH Giáo dục 26010000791239 Phạm Quỳnh Trang 0974860629 trangpq@bidv.com.vn
7 QHL Khoa Luật 26010000787760 Nguyễn Thị Phương 01672883016 phuongnt49@bidv.com.vn
8 QHY Khoa Y Dược 26010000780097 Phạm Quỳnh Trang 0974860629 trangpq@bidv.com.vn
9 QHQ Khoa Quốc tế 2601 0000 788550 Lê Thị Thủy 0983096965 thuylt6@bidv.com.vn